Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 1

Tělesná kultura 2017, 40(1):3-15 | DOI: 10.5507/tk.2015.015

Dotazovací techniky orientované na vnímání integrace v tělesné výchově (přehledová studie)

Ladislav Baloun1, Hana Válková2
1 Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika;
2 Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Východiska: Předkládaný příspěvek se snaží navázat na systematické zkoumání postojů učitelů, studentů tělesné výchovy a intaktních žáků na základních školách ve vztahu k integrované tělesné výchově (TV) v České republice prováděných od 90. let minulého století na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP).

Cíl: Sumarizovat charakteristiky dotazovacích instrumentů zabývajících se zjišťováním postojů ve vztahu k integrované TV. Dále prezentovat výsledky s užitím verifikovaných dotazovacích instrumentů zpracovaných v závěrečných kvalifikačních (bakalářských a magisterských) pracích na FTK UP. Na závěr pak výsledky interpretovat a komparovat s doporučením pro užití v praxi.

Metodika: Pro sběr dat byla užita analýza dokumentů, konkrétně analýza bakalářských a magisterských závěrečných prací absolventů FTK UP. V práci musela být využita postojová škála PEATH, ATIPDPE, nebo dotazník CAIPE-CZ. Kvalifikační práce byly vyhledávány v elektronickém katalogu Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci v dubnu 2014 za využití šesti klíčových slov - integrace, tělesná výchova, postoje, ATIPDPE, CAIPE, PEATH.

Výsledky: Daným požadavkům vyhovovalo celkem 20 závěrečných kvalifikačních prací (16 magisterských a 4 bakalářské). Postojovou škálu ATIPDPE aplikovalo 7 kvalifikačních prací (2 bakalářské a 5 magisterských), dotazník CAIPE-CZ 10 kvalifikačních prací (2 bakalářské a 8 magisterských) a postojovou škálu PEATH pak 3 magisterské práce.

Závěry: Přehledová studie významně podpořila kontaktní teorii - názory či postoje je možné ovlivňovat pouze v kontaktu s reálnou situací.

Klíčová slova: přehledová studie, postojová škála, Fakulta tělesné kultury, integrace, tělesná výchova

Interrogation techniques focused on perceptions of inclusion in physical education (review study)

Background: The purpose of this article is to build on the systematic exploration of the attitudes of teachers, students of physical education and intact pupils toward inclusion process at primary schools in Czech. These studies were conducted at Faculty of Physical Culture in Olomouc since the 90s of the 20th century.

Objective: Summarization of the characteristics of the questionnaires which find attitudes in relation toward inclusion in physical education. Description of results of bachelor and master theses which were conducted on Faculty of Physical Culture.

Methods: Analysis of document (bachelor and master theses of students of Faculty of Physical Culture) was used for data collection. All thesis in which was worked with attitude scales PEATH, ATIPDPE or CAIPE-CZ were included to the study. Thesis were found in the electronic catalogues of the Library of Palacký University in Olomouc on April 2014. We used six keywords - integration, physical education, attitudes, ATIPDPE, CAIPE, PEATH.

Results: We included 20 theses to the study (4 bachelors and 16 masters). ATIPDPE scale was administered in 7 theses (2 bachelors and 5 masters), CAIPE-CZ was administered in 10 theses (2 bachelor and 8 master), PEATH scale was administered in 3 master theses.

Conclusions: This review study supported the contact theory, which says that opinions or attitudes could be influenced only in contact with the real situation.

Vloženo: březen 2015; Přijato: září 2015; Zveřejněno online: listopad 2016; Zveřejněno: červen 2017Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Baloun, L., & Válková, H. (2017). Dotazovací techniky orientované na vnímání integrace v tělesné výchově (přehledová studie). Tělesná kultura40(1), 3-15. doi: 10.5507/tk.2015.015.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality and behavior (2nd ed.). Maidenhead: Open University Press.
 3. Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 4. Allport, G. W. (2004). O povaze předsudků (E. Geissler, Trans.). Praha: Prostor.
 5. Bagley, M., & Greene, J. (1981). Peer attitudes toward the handicapped scale. Austin, TX: Pro Ed.
 6. Block, M. E. (1995). Development and validation of the Children's Attitudes Toward Integrated Physical Education - revised (CAIPE-R) inventory. Adapted Physical Activity Quarterly, 12, 60-77. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Block, M. E., & Obrusnikova, I. (2007). Inclusion in physical education: A review of the literature from 1995-2005. Adapted Physical Activity Quarterly, 24, 103-124. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 8. Block, M. E., & Rizzo, T. L. (1995). Attitudes and attributes of GPE teachers associated with teaching individuals with severe and profound disabilities. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 20, 80-87. Přejít k původnímu zdroji...
 9. Block, M. E., & Zeman, R. (1996). Including students with disabilities in regular physical education: Effects on nondisabled children. Adapted Physical Activity Quarterly, 13, 38-49. Přejít k původnímu zdroji...
 10. DePauw, K. P., & Doll-Tepper, G. (2000). Toward progressive inclusion and acceptance: Myth or reality? The inclusion debate and bandwagon discourse. Adapted Physical Activity Quarterly, 17, 135-143. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Downs, P. (1993). Attitudes towards individuals with disabilities (Master theses). Free Catholic University in Leuven, Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, Leuven.
 12. Folsom-Meek, S. L., Nearing, R. J., Groteluschen, W., & Krampf, H. (1999). Effect of academic major, gender, and hands-on experience on attitudes of preservice professionals. Adapted Physical Activity Quarterly, 16, 389-402. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Geisinger, K. F. (1994). Cross-cultural normative assessment: Translation and adaptation issues influencing the normative interpretation of assessment instruments. Psychological Assessment, 6, 304-312. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Hartl, P., & Hartlová, H. (2000). Psychologický slovník. Praha: Portál.
 15. Huztler, Y. (2003). Attitudes toward the participation of individuals with disabilities in physical activity: A review. Quest, 55, 347-373.
 16. Krech, D., Crutchfield, R. S., & Ballachey, E. L. (1968). Člověk v spoločnosti: základy sociálnej psychologie (A. Jurovský et al., Trans.). Bratislava: Academia.
 17. Kudláček, M. (2007). Components of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in physical education in the revised "ATIPDPE-R" instrument/scale for prospective Czech educators. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 37(1), 13-18.
 18. Kudláček, M., Sherrill, C., & Válková, H. (2002). Components/indicators of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in PE in the ATIPDPE instrument/scale for prospective Czech physical educators. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 32(2), 35-40.
 19. Kudláček, M., Válková, H., Sherrill, C., Myers, B., & French, R. (2002). An inclusion instrument based on planed behavior theory for prospective physical educators. Adapted Physical Activity Quarterly, 19, 280-299. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 20. Kudláček, M., & Ješina, O. (2013). Integrovaná tělesná výchova, rekreace a sport. Olomouc: Univerzita Palackého.
 21. Kudláček, M., Ješina, O., & Wittmannová, J. (2011). Structure of a questionnaire on children's attitudes towards inclusive physical education (CAIPE-CZ). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 41(4), 43-48. Přejít k původnímu zdroji...
 22. Liu, Y., Kudláček, M., & Ješina, O. (2010). The influence of Paralympic School Day on children's attitudes towards people with disabilities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 40(2), 63-69.
 23. Martin, K., & Kudláček, M. (2010). Attitudes of pre-service teachers in an Australian university towards inclusion of students with physical disabilities in general physical education programs. European Journal of Adapted Physical Activity, 3(1), 30-48.
 24. Obrusniková, I., Válková, H., & Block, M. E. (2003). Impact of inclusion in general physical education on students without disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 20, 230-245. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Požár, L. (2010). Sociálněpsychologická východiska inkluzivní pedagogiky. In V. Lechta (Ed.), Základy inkluzivní pedagogiky: dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole (pp. 75-92). Praha: Portál.
 26. Rizzo, T. L. (1984). Attitudes of physical educators towards teaching handicapped pupils. Adapted Physical Activity Quarterly, 1, 267-274. Přejít k původnímu zdroji...
 27. Rizzo, T. L., & Vispoel, W. P. (1991). Physical Educators' attributes and attitudes toward teaching students with handicaps. Adapted Physical Activity Quarterly, 8, 4-11. Přejít k původnímu zdroji...
 28. Rosenbaum, P., Armstrong, R., & King, S. (1986). Children's attitudes towards persons with disabled peers: A self-report measure. Journal of Pediatric Psychology, 11, 517-530. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 29. Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti obor v pohybu. Praha: Grada Publishing.
 30. Říčan, P. (2009). Psychologie. Praha: Portál.
 31. Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation, and sport. New York, NY: McGraw-Hill.
 32. Sideridis, G. D., & Chandler, J. P. (1995). Estimates of reliabilities for the teacher integration attitudes questionnaire. Perceptual and Motor Skills, 80, 1214. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 33. Sideridis, G. D., & Chandler, J. P. (1996). Comparison of attitudes of teachers of physical education and musical education towards inclusion of children with disabilities. Psychological Reports, 78, 768-770. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 34. Sideridis, G. D., & Chandler, J. P. (1997). Assesment of teacher attitudes toward inclusion of students with disabilities: A confirmatory factor analysis. Adapted Physical Activity Quaterly, 14, 51-64. Přejít k původnímu zdroji...
 35. Siperstein, G. N. (2006). Adjective Checklist (ACL). In N. Salkind (Ed.), Encyclopedia of Measurement & Statistics (pp. 12-13). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 36. Slininger, D., Sherrill, C., & Jankowski, C. M. (2000). Childrenʼs attitudes toward peers with severe disabilities: Revisiting contact theory. Adapted Physical Activity Quarterly, 17, 176-196. Přejít k původnímu zdroji...
 37. Tindall, D., MacDonald, W., Carroll, E., & Moody, B. (2014). Pre-service teachers' attitudes towards children withdisabilities: An Irish perspective. European Physical Education Rewiev, 21, 1-16.
 38. Tripp, A., French, R., & Sherrill, C. (1995). Contact theory and attitudes of children inphysical education programs towards peers with disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 12, 323-332. Přejít k původnímu zdroji...
 39. Vignes, C., Coley, N., Grandjean, H., Godeau, E., & Arnaud, C. (2008). Measuring children's attitudes toward peers with disabilities: A review of instrument. Developmental Medicine & Child Neurology, 50(3), 182-189. Přejít k původnímu zdroji...
 40. Voeltz, L. (1980). Children's attitudes toward handicapped peers. American Journal of Mental Deficiency, 84, 455-464. Přejít na PubMed...
 41. Vogler, E. W., Koranda, P., & Romance, T. (2000). Including a child with severe cerebral palsy in physical education: A case study. Adapted Physical Activity Quarterly, 17, 161-175. Přejít k původnímu zdroji...
 42. Výrost, J. (2008). Postoje, jejich utváření a změna. In J. Výrost & I. Slaměník (Eds.), Sociální psychologie (pp. 127-145). Praha: Grada Publishing.
 43. Xafopoulos, G., Kudláček, M., & Evaggelinou, C. (2009). Effect of the intervention program "Paralympic School Day" on attitudes of children attending international school towards inclusion of students with dasabilities. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 39(4), 63-71.

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.