Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 1

Tělesná kultura 2017, 40(1):54-65 | DOI: 10.5507/tk.2016.010

Vybrané modely vývoje sportovního talentu

Michal Vičar
Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Východiska: Na talent ve sportu je obvykle v České republice nahlíženo jako na statický, v čase neměnný atribut. To kontrastuje se stále více uplatňovanou praxí v anglosaských zemích zdůrazňujících jeho měnitelnou povahu. Ta se promítá do modelů popisujících jeho vývoj.

Cíle: Cílem studie je představit moderní modely vývoje sportovního talentu.

Metodika: Srovnání a rozbor následujících modelů - Balyiho Model dlouhodobého rozvoje sportovce, Côtého Vývojový model sportovní účasti, Csikszentmihalyiho Model plynutí optimální odbornosti a Baileyho a Morleyho Model rozvoje talentu.

Závěry: Moderní modely rozvoje sportovního talentu nahlíží na talent jako na dynamický, v čase se vyvíjející se fenomén. Jejich východisky jsou především Simontonův Emergeneticko-epigenetický model vývoje a Gagného Diferencovaný model talentu a nadání. Zatímco Balyiho model je především praktický, Côtého Vývojový model zdůrazňuje úlohu rodiny a promyšlené hry. Stejně jako Balyiho model uvádí periodizaci vývoje talentu. Csikszentmihalyiho model plynutí vysvětluje získávání zkušeností a vývoj sportovce v období puberty na základě struktury pozornosti a zážitku flow a Baileyho a Morleyho Model rozvoje talentu klade důraz na situační pojetí talentu a rozvoj schopností facilitující na jeho růstu.

Klíčová slova: sportovní talent, promyšlené získávání zkušeností, promyšlená hra, vrcholná výkonnost, schopnosti, flow

Selected sports talent development models

Background: Sports talent in the Czech Republic is generally viewed as a static, stable phenomena. It stands in contrast with widespread praxis carried out in Anglo-Saxon countries that emphasise its fluctuant nature. This is reflected in the current models describing its development.

Objectives: The aim is to introduce current models of talent development in sport.

Methods: Comparison and analysing of the following models: Balyi - Long term athlete development model, Côté - Developmental model of sport participation, Csikszentmihalyi - The flow model of optimal expertise, Bailey and Morley - Model of talent development.

Conclusion: Current models of sport talent development approach talent as dynamic phenomenon, varying in time. They are based in particular on the work of Simonton and his Emergenic and epigenic model and of Gagné and his Differentiated model of giftedness and talent. Balyi's model is characterised by its applicability and impications for practice. Côté's model highlights the role of family and deliberate play. Both models describe periodization of talent development. Csikszentmihalyi's flow model explains how the athlete acquires experience and develops during puberty based on the structure of attention and flow experience. Bailey and Morley's model accents the situational approach to talent and development of skills facilitating its growth.

Keywords: sports talent, skills, flow, peak performance, deliberate play, deliberate practice

Vloženo: prosinec 2015; Přijato: listopad 2016; Zveřejněno online: duben 2017; Zveřejněno: červen 2017Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Vičar, M. (2017). Vybrané modely vývoje sportovního talentu. Tělesná kultura40(1), 54-65. doi: 10.5507/tk.2016.010.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Abbott, A., & Collins, D. (2004). Eliminating the dichotomy between theory and practicein talent identification and development: Considering the role of psychology. Journal of Sports Sciences, 22, 395-408. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 2. Bailey, R., Collins, D., Ford, P., MacNamara, A., Toms, M., & Pearce, G. (2010). Participant development in sport: An academic review. Great Britain: Sports Coach UK, National Coaching Foundation.
 3. Bailey, R., Dismore, H., & Morley, D. (2009). Talent development in physical education: A national survey of practices in England. Physical Education and Sport Pedagogy, 14, 59-72. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Bailey, R., & Morley, D. (2006). Towards a model of talent development in physical education. Sport, Education and Society, 11, 211-230. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Bailey, R. P., Tan, J., & Morley, D. (2004). Talented pupils in physical education: Secondary school teachers' experiences of identifying talent within the "Excellence in cities" scheme. Physical Education and Sport Pedagogy, 9(2), 133-148. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Baker, J., Schorer, J., & Cobley, S. (2012). Talent identification and development in sport: International perspectives. Abingdon, UK: Routledge. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Balyi, I. (2001). Sport system building and long-term athlete development in British Columbia. Coaches Report, 8, 22-28.
 8. Balyi, I. (2002). Long-term athlete development: The system and solutions. Faster, Higher, Stronger, 14, 6-9.
 9. Bloom, B. S. (1985). Developing talent in young people. New York, NY: Ballantine Books.
 10. Côté, J. (1999). The influence of the family in the development of talent in sport. Sport Psychologist, 13, 395-417. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Côté, J., & Hay, J. (2002) Children's involvement in sport: A developmental perspective. In J. Silva & D. Stevens (Eds.), Psychological Foundations of Sport (pp. 484-502). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 12. Csikszentmihalyi, M., Rathunde, K., & Whalen, S. (1993). Talented teenagers: The roots of success and dailure. New York, NY: Cambridge University Press.
 13. Delle Fave, A., Bassi, M., & Massimini, F. (2003). Quality of experience and risk perception in high-altitude rock climbing. Journal of Applied Sport Psychology, 15, 82-98. Přejít k původnímu zdroji...
 14. Dočkal, V. (1983). K problémom definovania pojmov nadanie a talent. Československá psychologie, 23(2), 120-137.
 15. Dočkal, V. (2005). Zaměřeno na talenty aneb nadání má každý. Praha: LN.
 16. Dovalil, J., & Choutka, M. (1991). Sportovní trénink. Praha: Olympia.
 17. Durand-Bush, N. (2000). The development and maintenance of expert performance. Perceptions of Olympic and World Champions (Unpublished Doctoral Dissertation). University of Ottawa, Faculty of Health and Science, Ottawa.
 18. Ericsson, K. A. (2000). How experts attain and maintain superior performance: Implications for the enhancement of skilled performance in older individuals. Journal of Aging and Physical Aktivity, 8, 366-372. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Ericcson, K. A. (2004). Deliberate practice and the acquisition and maintenance of expert performance in medicine and related domains. Academic Medicine, 79, 370-381. Přejít k původnímu zdroji...
 20. Ericsson, K. A., Krampe, R. T., & Tesch-Römer, C. (1993). The role of deliberate practice in acquisition of expert performance. Psychological Review, 100, 363-406. Přejít k původnímu zdroji...
 21. Ericsson, K. A., & Lehman, A. C. (1996). Expert and exceptional performance: Evidence of maximal adaptation to task constraints. Annual Review of Psychology, 47, 273-305. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 22. Gagné, F. (1993). Constructs and models pertaining to exceptional human abilities. In K. Heler, F. Mönks, & A. H. Passow (Eds.), International handbook of giftedness and talent (pp. 69-87). New York, NY: Pergamon Press.
 23. Gagné, F. (2003). Nature and nurture of giftedness. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (3rd ed.) (pp. 45-49). NJ: Pearson Education.
 24. Gagné, F. (2004). Transforming gifts into talents: The DMGT as a developmental theory. High Ability Studies, 15(2), 119-147. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Gagné, F. (2011). Academic talent development and the equity issue in gifted education. Talent Development & Excellence, 3, 3-22.
 26. Havlíček, I. et al. (1971). Športová príprava mládeže (Metodický list). Bratislava: Ústredný výbor Slovenskej telovýchovnej organizácie.
 27. Heller, K. A. (Ed.) (1991). Begabungsdiagnostik in der Schul und Erziehungsberatung [Identification of Gifted Students]. Bern: Huber.
 28. Heller, K. A., & Hany, E. (2004). Identification of gifted and talented students. Psychology Science, 46, 302-323.
 29. Hošek, V., & Man, F. (1974). Psychologie pro cvičitele a trenéry. Praha: Československý svaz tělesné výchovy, Olympia.
 30. Macák, I., & Hošek, V. (1989). Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
 31. MacNamara, A., Button, A., & Collins, D. (2010). The role of psychological characteristics in facilitating the pathway to elite performance. Part 1: Identifying mental skills and behaviours. The Sport Psychologist, 24, 52-73. Přejít k původnímu zdroji...
 32. Mudrák, J. (2009). Cesty k vrcholu: Faktory rozvoje výjimečného výkonu (Doctoral Disserattion). Retrieved from http://is.muni.cz/th/44406/fss_d/Disertacni_prace_ JMudrak.pdf
 33. Mudrák, J. (2011). "He was born that way": Parental constructions of giftedness. High Ability Studies, 22(2), 199-217. Přejít k původnímu zdroji...
 34. Perič, T. (2006). Výběr sportovních talentů. Praha: Grada Publishing.
 35. Perič, T., & Kavalířová, G. (2008). Kvalitativní analýza talentovanosti - aneb co je určující pro hráče ledního hokeje? Česká kinantropologie, 12(3), 34-46.
 36. Perič, T., & Suchý, J. (2010). Identifikace sportovních talentů. Praha: Nakladatelství Karolinum.
 37. Régnier, G., Salmela, J. H., & Russell, S. J. (1993). Talent detection and development in sport. In R.N. Singer, M. Murphey, & I. K. Tennant (Eds.), Handbook of research in sport psychology (pp. 290-313). New York, NY: Macmillan.
 38. Simonton, D. K. (1999). Talent and its development: An emergenic and epigenetic model. Psychological Review, 106, 435-457. Přejít k původnímu zdroji...
 39. Simonton, D. K. (2003). When giftedness becomes genius? And when not? In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (3rd ed.) (pp. 358-372). NJ: Pearson Education.
 40. Simonton, D. K. (2005). Giftedness and genetics: The emergenic-epigenetic model and its implications. Journal for the Education of the Gifted, 28, 270-286. Přejít k původnímu zdroji...
 41. Stafford, I. (2005). Coaching for long-term athlete development: To improve participation and performance in sport. Leeds: Coachwise 1st4sport.
 42. Stambulova, N., Alfermann, D., Côté, J., & Statler, T. (2009). Career development and transition of athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 7, 395-412. Přejít k původnímu zdroji...
 43. Vaeyens, R., Lenoir, M., Williams, A. M., & Philippaerts, R. M. (2008). Talent identification and development programmes in sport: Current models and future directions. Sports Medicine, 38, 703-714. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 44. Válková, H. (2007). Life-span sports carrer motivation development - phases of transition: Old ideas, new terminology. In Y. Theodorakis, M. Goudas, & A. Papaioannou (Eds.), 12 European congress of sport psychology - FEPSAC (pp. 322-327). Halkidiki: Aristotle University of Thessaloniki.
 45. Vičar, M., Protič, M., & Válková, H. (2014). Sportovní nadání - psychologická perspektiva. Olomouc: Vydavatelství UP.
 46. Wylleman, P., & Lavallee, D. (2004). A developmental perspective on transition faced by athletes. In M. R. Weiss (Ed.), Developmental and exercise psychology: A lifespan perspective (pp. 507-527). Morgatown, WV: Fitness Information Technology.

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.