Tělesná kultura - Ahead of Print

Analýza interakčního stylu učitelů

An analysis of a teachers' interaction style

Petr Jansa, Kamil Kotlík, Jiří Neměc

Tělesná kultura X:X | DOI: 10.5507/tk.2017.006

Východiska: Studie se zabývá interakčním stylem učitelů na druhém a třetím stupni. Předmětem šetření je analýza interakčního stylu z hlediska jeho jednotlivých komponent. Práce se rovněž zabývá možnostmi vytvoření typologie učitelů na základě jejich interakce s žáky. Cíle: Cílem byla analýza interakčního stylu učitele ve vztahu k výchovně vzdělávacím procesům, které realizují učitelé tělesné výchovy i jiných aprobací na základních a středních školách v České republice. Metodika: Pro potřeby analýzy byl využit dotazník Questionnaire on Teacher Interaction (QTI). Dotazník QTI diagnostikuje osm oktantů (proměnných). Každý oktant odpovídá jednomu...

Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže: Design a metodika projektu

Multifactorial research on built environment, active lifestyle and physical fitness in Czech adolescents: Design and methods of the study

Josef Mitáš, Jan Dygrýn, Lukáš Rubín, Filip Křen, Michal Vorlíček, Jiří Nykodým, Emil Řepka, Ladislav Bláha, Aleš Suchomel, Dana Feltlová, Hana Klimtová, Petr Valach, Karel Frömel

Tělesná kultura X:X | DOI: 10.5507/tk.2018.002

Východiska: Předchozí studie potvrdily vztah mezi zastavěným prostředím a pohybovou aktivitou u dospělé populace. Výzkumů, které by se tomuto vztahu věnovaly u dětí a adolescentů, je však málo. Celosvětově uznávané modely změny chování opomíjejí tělesnou kondici a dostatečně nereflektují národní historický vývoj populace a také demografická, sociální a další specifika středoevropských podmínek. Cíle: Cílem projektu "Multifaktoriální výzkum zastavěného prostředí, aktivního životního stylu a tělesné kondice české mládeže" bylo: a) stanovení významných determinant, korelátů, mediátorů a moderátorů ve výzkumné triádě: podmínky prostředí -...