Instrukce pro autory

Obecné instrukce

Časopis Tělesná kultura (dále Časopis) si neúčtuje žádné poplatky za přijetí, zpracování, ani vydání článků. Veškeré příspěvky zaslané do Časopisu k posouzení musí obsahovat originální materiály, které nebyly dříve publikovány, nejsou v současnosti zaslány do jiného časopisu k posouzení a ani nebudou zaslány jinam, dokud Časopis neučiní finální rozhodnutí o příspěvku. Příspěvek bude anonymně posouzen alespoň dvěma recenzenty, jejichž volba záleží zcela na rozhodnutí editorů Časopisu. Příspěvky, které nebudou připraveny podle těchto Pokynů pro autory, budou autorům vráceny bez recenzního řízení. Příspěvky jsou přijímány v češtině (případně ve slovenštině). Délka článku (mimo abstrakt, reference, tabulky a popisky obrázků) by neměla překročit 4000 slov. Text příspěvku a tabulky musí být zaslány ve formátu Microsoft Word. Je povoleno maximálně 8 tabulek a/nebo obrázků v součtu. Všechny experimentální práce zahrnující lidské účastníky musí vyhovovat požadavkům uvedeným v Helsinské deklaraci a rukopis musí obsahovat prohlášení, že prezentovaný výzkum byl schválen etickou komisí adekvátní instituce (např. etickou komisí fakulty). Pokud rukopis obsahuje materiály (přímo nebo nepřímo reprodukované), ke kterým autor nevlastní copyright, musí autor zajistit a doložit písemné svolení vlastníka copyrightu s reprodukcí díla již při zasílání příspěvku do Časopisu. Za uhrazení případných poplatků spojených s reprodukcí díla je zodpovědný výhradně autor.

Zasílání příspěvků

Všechny rukopisy musí být do časopisu zaslány prostřednictvím online redakčního systému. Autoři musí nahrát minimálně dva samostatné soubory: (1) Průvodní formulář příspěvku, (2) soubor s příspěvkem a volitelně (3) obrázky v grafickém formátu jako např. TIFF, EPS nebo CDR. Pro zaslání nového příspěvku klikněte na "Nahrát rukopis" v levém menu.

Průvodní formulář příspěvku

Stáhněte formulář ve formátu PDF, vyplňte pečlivě všechny požadované informace v programu Adobe Reader, vytiskněte vyplněný formulář, zajistěte podpisy všech spoluautorů, naskenujte vyplněný a podepsaný formulář (do PDF formátu) a nahrajte ho společně s rukopisem. Bez řádně vyplněného a podepsaného Průvodního formuláře příspěvku se Časopis nebude příspěvkem zabývat a vrátí ho autorovi k doplnění.

 Průvodní formulář příspěvku

Šablona pro zpracování rukopisu

Stáhněte šablonu příspěvku ve formátu pro Microsoft Word. V šabloně je v souladu s těmito Pokyny pro autory nadefinováno rozložení dokumentu, velikosti písem, formátování referencí apod. Je rovněž vložena ukázková tabulka a obrázek. Použití šablony Vám usnadní přípravu rukopisu.

 Šablona rukopisu

Struktura příspěvku

Soubor s příspěvkem nesmí obsahovat žádné informace, které by mohly identifikovat autora (údaje jako jména autorů, pracoviště, identifikace grantu a podobně se uvádí do Průvodního formuláře příspěvku). Text typického příspěvku bude mít následující strukturu: plný název příspěvku v češtině, plný název příspěvku v angličtině, zkrácený název (running title; maximálně 65 znaků včetně mezer) v češtině, abstrakt v češtině, 3-6 klíčových slov v češtině, abstrakt v angličtině, 3-6 klíčových slov v angličtině, hlavní text, reference, tabulky a grafy. Abstrakt bude strukturován do následujících odstavců: východiska, cíle, metodika, výsledky (včetně relevantních statistik) a závěry (anglický abstrakt: background, objective, methods, results a conclusions). Délka abstraktu by neměla přesáhnout 300 slov. Hlavní text bude strukturován do částí: úvod, metodika (může být dále členěna na: výzkumný soubor, postupy a techniky, statistická analýza atd.), výsledky, diskuze (výsledky a diskuze musí být dvě samostatné části) a závěry. Text musí mít nastaveno dvojité řádkování s nepřetržitým číslováním řádků, používat písmo Times New Roman o velikosti fontu 12. Velikost papíru musí být A4 s 4 cm okrajem vlevo a 3 cm okraji na ostatních stranách. Stránky musí být číslovány dole uprostřed.

Obecné informace

Pokud uvádíte výsledky statistických testů, uvádějte hodnotu p s přesností na dvě desetinná místa, ne pouze zda hodnota dosáhla nebo nedosáhla určité hladiny. To znamená: napište "p = 0,35" a ne "p > 0,05" nebo "p = NS." Uvědomte si, že p nemůže nabývat hodnot 0 nebo 1; pokud je menší než 0,001, uveďte ho jako "p < 0,001", pokud je větší než 0,99 (např. 0,995), použijte "p > 0,99". Výsledky testování statistické významnosti by měly být doplněny o další metriky, které naznačují praktickou významnost (jako např. velikost efektu nebo konfidenční interval rozdílu/změny). Uveďte název a verzi použitého statistického softwaru.
U všech zařízení, softwarů atd. zmíněných v textu uveďte název produktu, verzi a informaci o výrobci. Například "… dvě silové plošiny (Kistler 9287C; Kistler Group, Winterthur, Švýcarsko)." nebo "… s použitím IBM SPSS Statistics (Verze 23 pro Windows; IBM, Armonk, NY, USA)".

Reference

Reference musí být citovány a formátovány přesně podle šesté edice Publikačního manuálu Americké psychologické asociace (APA style) vydaného v roce 2010 (viz www.apastyle.org).

Jak uvádět odkazy

V textu uvádějte odkazy s použitím příjmení autora a roku vydání publikace, např. "Frömel, Mitáš a Kerr (2009)" nebo v závorce "(Frömel, Mitáš, & Kerr, 2009)". Pokud má citovaný zdroj dva autory, uveďte vždy obě jména. Pokud má 3-5 autorů, uveďte všechny v první citaci a ve všech následujících výskytech uveďte pouze prvního autora a za ním "et al.". Pokud má 6 a více autorů, vždy uveďte pouze prvního autora a za ním "et al.". Pokud bude v závorce více než jedna citace, musí být tyto citace uvedeny ve stejném pořadí jako v referenčním seznamu.

Referenční seznam

Referenční seznam bude umístěn na konci rukopisu. Reference budou řazeny abecedně podle příjmení autora. Pokud citujete 2 nebo více publikací, ve kterých jsou všichni autoři stejní a ve stejném pořadí, rozlište takové publikace přidáním malého písmene (počínaje "a") za rok vydání publikace, např. "(2015a)". Pečlivě se ujistěte, že všechny reference jsou formálně správně a jsou uvedeny, pouze pokud jsou citovány v textu a všechny v textu citované reference jsou uvedeny v referenčním seznamu.

Je možné uvádět pouze reference, které byly vydány nebo přijaty do tisku. Uvádějte celé názvy časopisů a uvádějte číslo čísla časopisu pouze tehdy, pokud v daném časopise začíná číslování stránek v každém čísle od jedničky. U článků v tisku či dostupných pouze elektronicky uvádějte DOI kódy. V názvech článků a knih pište s velkým písmenem pouze první slovo, první slovo po dvojtečce a vlastní jména. Při uvádění vydavatele vždy uveďte město, např.: "Champaign: Human Kinetics" nebo "Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci".

Příklady referencí:

Knihy

  • Kraemer, W. J., & Häkkinen, K. (Eds.). (2002). Strength training for sport. Oxford: Blackwell Scientific Publications.
  • Nordin, M., & Frankel, V. H. (2012). Basic biomechanics of the musculoskeletal system (4th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
  • Vaverka, F. (1987). Biomechanika skoku na lyžích. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kapitoly knih nebo příspěvky ve sbornících

  • Baechle, T. R., Earle, R. W., & Wathan, D. (2008). Resistance training. In T. R. Baechle & R. W. Earle (Eds.), Essentials of strength training and conditioning (3rd ed., pp. 381–412). Champaign: Human Kinetics.
  • Janura, M., Wilder, V., Vaverka, F., Svoboda, Z., & Kozáková, D. (2006). Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport. In H. Schwameder, G. Strutzenberger, V. Fastenbauer, S. Lindinger, & E. Müller (Eds.), Proceedings of the XXIV International Symposium on Biomechanics in Sports (Vol. 1, pp. 244–247). Salzburg: University of Salzburg.

Tištěné časopisy

  • Hůlka, K., Cuberek, R., & Bělka, J. (2013). Heart rate and time-motion analyses in top junior players during basketball matches. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 43(3), 27–35.
  • Zaatar, A. M., & Opavský, J. (2013). Hodnocení svalové aktivace povrchovou elektromyografií u pacientů s Parkinsonovou nemocí při postavení na jednu dolní končetinu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 20, 189–195.

Online časopisy a webové stránky

  • Krupa, T. (2014). When to use author initials for text citations. Retrieved from http://blog.apastyle.org/apastyle/2014/01/when-to-use-author-initials-for-text-citations.html
  • van den Berg, M. H., Schoones, J. W., & Vliet Vlieland, T. P. M. (2007). Internet-based physical activity interventions: A systematic review of the literature. Journal of Medical Internet Research, 9(3), e26. doi:10.2196/jmir.9.3.e26

Tabulky

Tabulky nebudou umístěny přímo v textu, ale až na konci rukopisu za referenčním seznamem a každá tabulka bude na samostatné stránce. Tabulky musí být připraveny v programu Microsoft Word pomocí funkce "vložit tabulku" (tj. nesmí se jednat o text odsazovaný pomocí mezerníku nebo tabelátoru, tabulka nesmí být vložena jako objekt programu Microsoft Excel, ani nesmí být vložena jako obrázek). Na všechny tabulky musí být odkazováno v textu (např.: "Tabulka 1"). Každá tabulka musí mít stručný a výstižný popisek uvozený arabskou číslicí v pořadí, ve kterém je na ni v textu odkazováno. V tabulkách nesmí být použity barvy, žádné stínování, ani vertikální čáry. Horizontální čáry smí být použity pouze nad a pod záhlavím sloupců a pod posledním řádkem tabulky. Podrobnosti k přípravě tabulek naleznete v publikačním manuálu APA.

Obrázky

Obrázky nebudou umístěny přímo v textu, ale až na konci rukopisu za referencemi a tabulkami a každý obrázek bude na samostatné stránce. Pokud je to možné, nahrajte s příspěvkem rovněž originální soubory obrázků v grafickém formátu jako např. EPS, TIFF, CDR, AI apod.

Vytvořte obrázky ve velikosti, v jaké byste je chtěli mít vytisknuté. Snažte se je vytvořit co nejvíce kompaktní, avšak srozumitelné. Písmena, číslice a symboly by měly mít velikost fontu mezi 7 a 12 body a čáry by měly být alespoň 0,2 mm tlusté. Pamatujte, že Časopis je tištěn černobíle a ověřte si, že při černobílém tisku budou použité barvy rozlišitelné (tj. půjdou např. rozlišit různé kategorie v grafu). Na všechny obrázky musí být odkazováno v textu. Každý obrázek musí mít stručný a výstižný popisek uvozený arabskou číslicí v pořadí, ve kterém je na něj v textu odkazováno.

Typografická úprava

Příspěvky přijaté do tisku po úspěšném recenzním řízení budou typograficky upraveny, aby po stránce jazykové i formální byly v souladu se stylem Časopisu. Redakce Časopisu bude autora kontaktovat s případnými dotazy a požadavky, které musí autor bezodkladně vypořádat.

Autorská korektura

Korespondenčnímu autorovi bude zaslán typograficky upravený příspěvek ve formátu PDF na autorskou korekturu. Autorské korektuře musí autoři věnovat maximální pozornost, protože jsou zodpovědní za finální podobu publikovaného článku včetně změn provedených při redakčních úpravách v Časopisu. Korektury by měly být vyznačeny pomocí poznámek přímo do PDF souboru v termínu určeném redakcí. Úpravy při autorské korektuře jsou omezeny pouze na drobné a typografické chyby.