Tělěsná kultura

Recenzované periodikum Tělesná kultura (ISSN 1211-6521; eISSN 1803-8360), které vzniklo v roce 2003, je pokračovatelem původního sborníku téhož názvu. Aby byla i formálně zabezpečena žádoucí kontinuita, byl první svazek označen číslem 2003, Vol. 28, No. 1.

Zaměření časopisu

Periodikum je zaměřeno na prezentování výsledků výzkumných a teoretických studií z oblasti kinantropologie. Jsou publikovány práce se společenskovědní tematikou týkající se antropologických, filozofických, sociokulturních, pedagogických, psychologických, sociologických, historických, ekonomických, právních a systémových problémů kinantropologie. Stejně tak jsou vítány příspěvky reprezentující přírodovědnou tematiku z oblasti biomechaniky, sportovní medicíny, veřejného zdravotnictví, sportovních věd nebo fyzioterapie.

Časopis je určen vědeckým, pedagogickým a řídícím pracovníkům i studentům, kteří se angažují v jednotlivých oblastech tělesné kultury. Možnost publikování v periodiku nabízíme všem profesionálním pracovníkům i studentům, kteří jsou s uváděnými oblastmi profesně spojeni.

Sekce časopisu

 • Aplikovaná tělesná výchova a pohybové aktivity
 • Filozofická a sociokulturní kinantropologie
 • Lidská motorika, tělesná výkonnost
 • Pedagogika sportu, školní tělesná výchova a sport
 • Pohybová aktivita populace
 • Psychologie sportu
 • Rekreologie, management a politika ve sportu

Anonymní recenzní řízení

Příspěvky jsou přijímány výhradně přes online redakční systém. Nový příspěvek je nejprve v redakci zkontrolován. Musí být zpracován přesně v souladu s pokyny pro autory a odpovídat zaměření časopisu. Následně je přidělen dvěma recenzentům. Aby bylo zajištěno anonymní recenzní řízení, klademe velký důraz na dodržení všech pokynů, které mají zabránit vzájemnému vyzrazení identity autorů a recenzentů. Recenzenti mají 5 dní na vyjádření, jestli recenzi zpracují nebo ne. Jakmile potvrdí, že jsou ochotni recenzi provést, mají na její dokončení vyhrazeny 3 týdny.

V rámci recenzního řízení jsou u každého příspěvku posuzována mino jiné následující kritéria:

 • etické aspekty
 • originalita práce
 • důležitost informací
 • přesnost a srozumitelnost textu
 • přiměřenost metod
 • interpretace výsledků
 • logičnost závěrů

Periodicita

Příspěvky do časopisu jsou přijímány průběžně. Časopis vychází dvakrát ročně.

Pravidla otevřeného přístupu - Open Access

Tento časopis poskytuje zdarma okamžitý otevřený přístup ke všem publikovaným článkům ve formátu PDF. Podporujeme princip, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje větší celosvětovou výměnu poznatků. Časopis přitom neúčtuje žádné poplatky za přijetí, zpracování, ani vydání článků.

Copyright

Autoři si ponechávají copyright a současně garantují časopisu právo prvního vydání s tím, že práce je současně licencována pod Licencí Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.cs), která ostatním umožňuje sdílet tuto práci, pokud vždy uvedou jejího autora a původní vydání v tomto časopise.